Handlingsplan 2019-2023

 

 

Sandnes Soroptimistklubb Handlingsplan 2019 - 2023

 

Satsningsområde

Tiltak

Ansvar

Frist

Status

Utført

1. Engasjerte medlemmer

1. God møteledelse

 

1.President/Gruppeleder.

1.Løpende

 

1.Løpende/vurder.

 

 

2. Godt faglig innhold på møtene

2.Gruppe/Styret

2. Løpende

2. Pågår

 

3. Prioritere tid til å bygge nettverk/vennskap/fellesskap på møter

 

3. Styret

3. Løpende

3. Pågår

 

4. Passe på at vi har yrkesforedrag og bedriftsbesøk på programmet.

 

4.Gruppe/Styret

 

4.Løpende

 

4. Pågår

 

5. Inspirere medlemmer til å innlede til debatt om sitt yrke og aktuelle problemstillinger på sitt fagfelt på klubbkvelder.

 

5. Styret/Gruppe

 

5.Løpende

 

5.Trenger plan

 

 

6. Involvere alle medlemmer til enten å ta verv eller/og være med i en gruppe

 

6.Valgkomité/Styret/Alle

 

6.Før gen.fors./Nytt soropt.år

 

6.Pågår

 

 

7. Gjennomføre fadderordningen for alle nye medlemmer

 

7.Styret/Rekr.kom

 

7.Løpende

 

7.Pågår

 

 

8. Ha Soroptimistisk kvarter på alle klubbmøtene for å få mer kunnskap om vår egen organisasjon

8. Styret/Gruppe

 

8.Løpende

 

 

8.Pågår

 

 

9. Vi sikrer at medlemmer som ikke er på klubbmøtet får informasjon om møtet.

 

 

9. Styret/Sekr.

 

9.Løpende

 

9.Pågår

 

 

10. Vi legger ut protokoll fra styremøtene på hjemmesiden.

10. Styret v/Sekr.

 

 

10.Løpende

 

 

10.Pågår

 

 

11. Vi vil holde kontakt med medlemmer som er i permisjon for å motivere dem til å komme tilbake.

11. Styret

 

11.Ved søknad og før utløp

 

11.Oppstart nov.-19

 

 

 

12. Prosjekt

 

12.Styret/Komité/Alle

 

12. Ved utløp av gammelt– oppstart av nytt

12.Opp-start Høsten 2019 og desember 2020

 

13. Motevisning

 

13.Komité

 

13. April 2020

 

13.Under planl.

 

 

14. Oppdatert, god og spennende hjemmesideAktiv og åpen FaceBook-side

14.Styet/Nett-ansv./ Alle

 

14. Løpende

 

14. Kan hele tidenforbedres

 

15.Tilskudd/Økonomisk støtte til deltakelse på L&R-møte for medlem som ikke tidligere har deltatt.

(For 2020 kr.5000,-)

15. Styret/Kasserer

 

15. I god tid før påmeld.fristen

15. Nytt tiltak

 

2.  Rekruttere nye medlemmer

20 % netto økning (2 nye medlemmer per klubb netto årlig)

 

- fokus på lavere aldersgj.snitt

1. Arrangere Åpent møte med spennende foredragsholder/debatt

 

1.Styret/Gruppe

1.Løpende

 

1. Ikke

Gjennomført

 

 

2. Bedriftsbesøk – ta kontakt med kvinner som er bedriftsleder/

enhetsleder e.l.

 

2.Rekr.komité

/Styret/Gruppe

 

2.Løpende

 

2.Ikke

gjennomført dette året

 

 

3. Arrangere informasjonsmøte/rekruttering-møte én gang per år

 

3.Rekr.komité/Styret

3. Høst/Nov.

 

3.Ikke gj.ført dette år

 

 

4. Fokusere på gode og inspirerende prosjekt – synlighet

 

4. Styret/Alle

4.Ved oppstart og underveis

 

4.Oppstarts-fase

 

 

5. Markere 8.mars Samarbeide m/andre org.

 

5.Komité

 

5.Avh. av  samarb. m. andre org.

 

5. Eval.av siste års arr.

 

 

6. Markere Oransjedagen 25.november.

 

6.Komité

 

6.Avh. av evt. samarb.m. andre

 

6.Arr. er avviklet For 2019

 

 

7. Arrangere sosiale sammenkomster utenom faste møter.

 

7. Styret/Alle

7. Høst og/eller Vinter

 

7. Fastsatt 21.nov.

 

 

8. Styrke fadderordningen – spørre nyere medlemmer hva som hadde betydning for dem som ny i klubbe

8.Rekr.komité

8.Løpende

 

8.Oppstart nå

 

 

9. Se og møte nye medlemmer på en god måte.

9.Alle

 

9.Løpende

 

9.Pågår

 

 

10. Ha en aktiv rekrutteringskomité

 

10. Rekr. Komité/

Alle

10. Løpende

 

10.Pågår

 

11. Drive kontinuerlig rekruttering av yrkesaktive kvinner

11.Rekr.komité/Alle

 

11.Løpende

 

11.Pågår

 

 

12. Oppdatert, god og spennendeHjemmeside

 

12.Styret/Nett-ansv./Alle

12.Løpende

12.Pågår

 

 

3. Synliggjøring og påvirkningsarbeid

1. Synliggjøre klubbens aktiviteter i lokalmedia

 

1.Styret/Info.medarb.

 

1.Løpende

 

1.Pågår

 

 

2. Holde Åpent møte om soroptimistrelevant tema. Se punkt 2.2.

2.Styret/Gruppe/Rekr.Komité

 

2.Se punkt 2.2.

 

2.Tenkt høsten 2020

 

 

3. Samarbeide med andre lokale kvinneorganisasjoner om merkedager

 

3.Styret/Gruppe

 

3. Se 8.mars Arr.

 

3. Vurd.av siste år

 

 

4.Bruke visittkort

 

4.Alle

 

4.Løpende

 

4.Pågår

 

 

5. Bidra med informasjon om lokale arrangement og prosjekt til Unionens webside og kalender

 

5.Styret/Info-medarb.

 

 

 

5.Så raskt som muligi forb. medarr.

 

 

5.Pågår

 

 

6. Bruke pressemalene aktivt

 

6.Styret/Info-medarb.

 

6. Når aktuelt

 

6.Pågår

 

 

7. Bruke Sosiale medier

7.Alle/Nettansv.

 

7.Løpende

7.Pågår

 

4.Prosjektarbeid

1.Motevisning Inntekten går til 3 skolejenter i Laos

PFR

 

1.Komité

 

1.April 2020

 

1.Under planl.

 

 

2. Bekoste ungdomsskole for 3 jenter i Laos i samarbeid med Hei verden

PFR

 

2. Styret/Alle

 

2.Løpende

 

2.Oppstart september 2020

 

 

3. Lokalt samarbeid med Flykning-enheten i Sandnes kommune – flere forskjellige aktiviteter

PFR

3. Styret/Alle

 

 

3.Oppstart høst 2019

 

3.Pågår

 

 

4. Prosjekt «Dalsnuten»

Samarbeidsprosjekt mellom klubbene i Stavanger, Sandnes og på Jæren.

Prosjektet legges inn som PFR 

 

4.Komité/Alle

4. 9.nov. 2019

4.Gjennomført

Ferdig

5. Kommunikasjon.

 

Kommunikasjon skal støtte punktene:

Engasjerte medlemmer,

Rekruttering,

Synliggjøring,

Påvirkning,

Prosjekt-

arbeid

kommunikasjon skal engasjere,

klargjøre og oppdatere eksternt og internt

 

Intern kommunikasjon:

1.Alle referat fra klubbmøter og styremøter legges ut på hjemmesiden

 

 

1.Gruppe/Styret

 

1.Løpende

 

 

1.Pågår

 

 

2. Alle medlemmer nås på mail og med tekstmelding

 

2.Sekretær /Alle

 

2.Løpende

 

2.Pågår

 

 

3. De fleste medlemmene nås på FaceBook

 

3.Alle

3.Løpende

 

 

3.Pågår

 

 

 

Kommunikasjon ut:

1.Lokalpressen

 

2.FaceBook

 

 

1.Styret/Info-medarb.

 

2.Alle/Nett-ansv.

 

 

1.Når aktuelt

 

2.Når aktuelt

 

1.Pågår

 

2.Pågår